camera_indoor
Ontdek onze gloednieuwe augmented reality-tool Roomvo

  Suggesties


  Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden/Voorwaarden


  Voor de toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden betekent de term “Verkoper” de Vennootschap Louis De Poortere zoals vermeld op de achterzijde van dit document.

  Inhoud:

  • Artikel 1 - Definities
  • Artikel 2 - Huisstijl/Ondernemer
  • Artikel 3 - Relevantie
  • Artikel 4 - Orderbevestiging
  • Artikel 5 - Aansprakelijkheid
  • Artikel 6 - Verificatie van de beschadigde goederen veroorzaakt door transport
  • Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
  • Artikel 8 - Reclame en retourneren van goederen
  • Artikel 9 - Herroepingsrecht
  • Artikel 10 - Opnamekosten
  • Artikel 11 - Conformiteit en garanties
  • Artikel 12 - Levering en uitvoering
  • Artikel 13 - Betalingen
  • Artikel 14- Klachten
  • Artikel 15- Geschillen
  • Artikel 16- Aanvullende en afwijkende bepalingen

  Artikel 1 – Definities

  In deze Voorwaarden/Voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:
  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht.
  Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en een overeenkomst op afstand sluit met de ondernemer.
  Dag: kalenderdag
  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en diensten, waarvan de leveringsplicht en de afname over een bepaalde periode zijn gespreid.
  Duurzame drager: elk instrument dat de ontvanger of de ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een manier die toegankelijk is voor toekomstig gebruik gedurende een periode die past bij het doel van de informatie en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktermijn de overeenkomst op afstand te ontbinden.
  Verkoper: de natuurlijke persoon of onderneming die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gebaseerd op een bedrijfsmatig georganiseerd systeem van verkoop op afstand van producten en diensten, inclusief het sluiten van een overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
  Techniek van communiceren op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

  Artikel 2 – Huisstijl/Unternehmer

  De Poortere Deco SA
  Rue de la Royenne 45b – 7700 Moeskroen
  +32 56 393 300
  [email protected]
  BE0469.295.896

  Artikel 3 – Relevantie

  Deze algemene voorzieningen zijn bedoeld voor de verkoop van producten en voor uw abgeschlossen van fernabsatzvertragingen van Verkäufer en Käufer.

  Voordat u de Fernabsatzvertrags verwijdert, kunt u de tekst van alle algemene bedingingen naar de Verfügung gestellt. Als er geen vernuftigem meer bestaat, is het zo dat de Abschluss des Fernabsatzvertrags door scharnieren heen gaat, dat de Allgemeinen Geschäftsbedingungen bij de Verkäufer einsehbar sind zijn. Als de keukenmachines worden afgesloten, worden deze algemene kostenberekeningen omgegooid en worden de kosten van de verwarming verhoogd.

  Wird der Fernabsatzvertrag op elektronische weg, kan zich van vorstehendden artikel en voor de Abschluss des Fernabsatzvertrags der Tekst van alle Geschäftsbedingungen dem Käufer aufem Wege zur Verfügung gestellt worden, frisdrank der Tekst op een Weise gespeichert worden kan een uf een dauerha ften Datenträger. Als er geen vernünftigem meer bestaat, is het zo dat de Abschluss des Fernabsatzvertrags angegeben is, wo der Käufer die alle Geschäftsbedingungen/Geschäftsbedingungen elektronisch kan vinden, en deze Geschäftsbedingungen/Geschäftsbedingungen op Wunsch des Verbrauchers ohne Andere kosten zijn elektronisch of op andere manieren en de hoeveelheid verzonden werden.

  Voor de herfst zijn alle algemene voorzieningen/beddengoed voor specifieke product- en servicebedden gelten, gelten artikelen 2 en 3 entsprechend en im Falle bredere bedingungen/bedingungen kan sich der Verbraucher auf die jeweils günstigsten bedingungen/bedingungen berufen fur den Kaufer.

   

  Artikel 4 – Orderbevestiging

  Na ontvangst van de orderbevestiging dient de koper te controleren of alle gegevens juist zijn en, in geval van een fout, de klantenservice op de hoogte te stellen. Klachten worden uitsluitend geregistreerd en afgehandeld op basis van de gegevens in de orderbevestiging.

  De bestelling kan kosteloos worden geannuleerd totdat de bestelde producten zijn verzonden. Zodra de producten zijn verzonden, moet de koper de transportkosten dragen.


  Artikel 5 – Aansprakelijkheid

  De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door slechte opslag, behandeling door de koper, onoordeelkundig gebruik van de goederen of veranderingen aan het materiaal als gevolg van klimatologische omstandigheden. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Verkoper voor schade voortvloeiende uit de geleverde goederen in ieder geval beperkt tot de prijs van de goederen, exclusief schadevergoeding. In geval van wederverkoop van de goederen, zowel bewerkt als onbewerkt, beperkt de koper zijn aansprakelijkheid jegens zijn eigen klanten voor schade voortvloeiend uit de geleverde goederen tot de waarde van de levering.

  Artikel 6 – Controle van schade aan de goederen veroorzaakt door transport

  De koper moet de verpakking van de goederen controleren voordat hij de levering accepteert. Indien de verpakking beschadigd is, dient de koper dit op de documenten te noteren voordat hij de aanvaarding ondertekent. Alle schade die tegen de vervoerder wordt geclaimd, wordt alleen in aanmerking genomen als deze vooraf in de leveringsdocumenten (CMR) is vermeld. INSPECTIE VOORAF: Vóór het snijden en installeren moet de koper het tapijt visueel inspecteren. Klachten wegens zichtbare fabricagefouten na het snijden of plaatsen worden afgewezen. REGISTREREN VAN EEN KLACHT: De koper moet vóór het hanteren, snijden en installeren van het tapijt een klacht indienen door een officieel klachtenformulier in te vullen, dat op verzoek verkrijgbaar is. Om geldig te zijn moeten alle claims binnen zeven dagen na ontvangst van de goederen door de koper worden gemeld, behalve in het geval van verborgen fabricagefouten (12 maanden). De verkoper garandeert tegen verborgen fabricagefouten gedurende een periode van maximaal 12 maanden vanaf factuurdatum.


  Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

  De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de factuur volledig is betaald of totdat de cheque of wisselbrief ter vereffening van de factuur is geïnd. Hetzelfde geldt voor deelleveringen en deelbetalingen. Niettegenstaande het voorgaande gaat het risico van de verkochte goederen over op de koper op het moment van levering. Deposito's kunnen worden ingehouden om mogelijke verliezen bij wederverkoop te dekken. Op het doorgeven van de geleverde zaken aan derden geldt het eigendomsvoorbehoud, voor zover rechtens mogelijk, eveneens. Indien het eigendomsvoorbehoud volgens de wet vervalt als de goederen aan derden worden doorgegeven, draagt ​​de koper hierbij alle vorderingen uit de doorverkoop aan hem over als zekerheid of onderpand. Voor zover rechtens mogelijk is het eigendomsvoorbehoud ook van toepassing op de verwerking van de geleverde goederen tot een andere zaak. De transformatie van de voorbehouden goederen gebeurt voor rekening van de verkoper. Indien de voorbehoudsgoederen worden verwerkt met andere goederen die niet aan de verkoper toebehoren, verkrijgt de verkoper de mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding tot zijn aandeel in de voorbehoudsgoederen, berekend op basis van de totale waarde van de nieuwe goederen.

   

  Artikel 8 – Klachten en retourneren van goederen

  • TRANSPORT: De Verkoper accepteert geen claims voor schade tijdens het transport als dergelijke schade niet door de Koper wordt vermeld en beschreven in de Transportdocumenten (CMR) op het moment van aanvaarding van de levering.                                                                                      
  • GEBREKEN: De verkoper neemt claims wegens ontbrekende goederen en/of defecten niet in behandeling als dergelijke claims niet binnen zeven werkdagen na ontvangst bij de klantenservice van de verkoper zijn geregistreerd.                                                                                                                                                                    
  • ZICHTBARE GEBREKEN: De geleverde goederen moeten vóór het snijden en/of installeren aan een visuele inspectie worden onderworpen om eventuele zichtbare gebreken te identificeren. De aanvaarding van de goederen op het moment van levering veronderstelt hun conformiteit en de schijnbare afwezigheid van gebreken en dekt alle zichtbare gebreken. Om geldig te zijn, moet elke klacht uiterlijk één maand na ontvangst van de goederen schriftelijk bij de verkoper worden ingediend. De gebrekkige goederen kunnen door de koper niet worden geretourneerd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de verkoper en moeten deugdelijk worden verpakt om de kwaliteit ervan tijdens het retourtransport te behouden.
  • SCHADUW (Pile Reversal): Alle gesneden pooltapijten zijn onderhevig aan schaduw, wat een permanente lokale verandering in de poolrichting is. Shading zorgt voor schaduweffecten (glanseffecten) op het tapijt. Dit is niet te wijten aan een fabricagefout. De verkoper kan daarom geen enkele verantwoordelijkheid of claim aanvaarden als dit effect optreedt.

  • VERBORGEN GEBREKEN: De koper kan een claim indienen voor verborgen gebreken binnen een periode van maximaal 12 maanden vanaf de leveringsdatum. Om geldig te zijn moet het verborgen gebrek ter plaatse worden gecontroleerd door een door de verkoper aangewezen technicus. Indien een passende oplossing het mogelijk maakt het probleem dat voortvloeit uit het verborgen gebrek op te lossen, heeft de Verkoper de mogelijkheid om een ​​technicus te sturen om het probleem op eigen kosten op te lossen. Indien vervanging van het tapijt noodzakelijk is, zal de verkoper alleen aansprakelijk zijn voor de kosten van de goederen en het transport ervan. In geen geval zal de verkoper aansprakelijk zijn voor de kosten van het verwijderen van de gebrekkige goederen en het installeren van de nieuwe goederen. In geen geval zal de garantie van de verkoper de waarde van de gefactureerde goederen overschrijden. De verkoper kan niet garanderen dat de nieuwe goederen uit dezelfde productiebatch komen als de defecte goederen. De verkoper aanvaardt geen claims met betrekking tot de volgende elementen: statische elektriciteit, vlekken veroorzaakt door het gebruik van ontoereikende schoonmaakproducten, gebruik dat niet overeenkomt met de technische beschrijving van de goederen en hun normaal gebruik, eventuele gebreken met betrekking tot goederen die als Tweede keuze is gekocht of met een gereduceerde waarde. Deze lijst is indicatief en niet beperkend.

  Artikel 9 – Herroepingsrecht

  Levering van producten:

  Na aankoop van de producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen of nadat een vooraf door de consument aangewezen vertegenwoordiger dit aan de ondernemer heeft gemeld.

  Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij mag het product slechts in de mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wil behouden. Indien hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij het product met alle geleverde toebehoren en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte passende en duidelijke instructies.

  Artikel 10 – Uitbetalingskosten

  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij maximaal de kosten voor transport van het product moeten betalen.

  Indien de consument een betaling heeft gedaan, dient de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping of retournering, terug te betalen.

   

  Artikel 11 – Conformiteit en garanties

  Verkoper draagt ​​er zorg voor dat de Producten beantwoorden aan de Overeenkomst en voldoen aan de in de Aanbieding vermelde specificaties. Indien overeengekomen zal Verkoper er tevens voor zorgdragen dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

  Een door verkoper verstrekte garantie verandert niets aan de rechten en vorderingen die koper op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

  Artikel 12 – Levering en uitvoering

  Om ervoor te zorgen dat u uw bestelling zo snel mogelijk ontvangt, verzenden wij alle bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling, van maandag tot en met vrijdag, op voorwaarde dat de bestelde producten op voorraad zijn.

  1. Exportlanden: veel landen
  2. Levertijd: 6 weken indien niet op voorraad
  3. UPS is onze officiële transportpartner, maar voor sommige landen maken wij ook gebruik van TNT
  4. Zodra uw bestelling is verzonden, ontvangt u een trackingnummer. Het kan 12 uur duren voordat de informatie kan worden bijgewerkt.
  5. Bezorging in het weekend is niet mogelijk
  6. Zodra uw bestelling Louis De Poortere heeft verlaten, valt dit buiten onze controle. Als u vragen heeft over de levering, neem dan contact op met UPS en geef uw trackingnummer door.
  7. Het is mogelijk om de verzendkosten te simuleren door in uw winkelwagen te klikken.
  8. Louis De Poortere aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies tijdens het transport. Indien u een beschadigd product ontvangt, dient u dit binnen drie dagen per e-mail te melden. Deze e-mail kunt u sturen naar [email protected]

  Artikel 13 – Betalingen

  Tenzij anders is overeengekomen, dient de consument de verschuldigde bedragen te voldoen binnen 7 dagen na het ingaan van de herroepingstermijn genoemd in artikel 6 lid 1.

  De consument is verplicht onjuistheden in de betaalgegevens aan de ondernemer te melden.

  Indien de consument in gebreke blijft met de betaling, is de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, gerechtigd de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


  Artikel 14 – Klachten

  Verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na levering, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.

  Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de dag van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en wordt de koper meegedeeld wanneer hij een meer uitvoerig antwoord zal ontvangen.

  Indien een klacht niet in der minne kan worden opgelost, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor geschillenbeslechting.

  Artikel 15 – Geschillen

  Op overeenkomsten tussen ondernemers en consumenten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

   

  Artikel 16 – Aanvullende en afwijkende bepalingen

  Aanvullende of afwijkende bepalingen ten opzichte van de algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen zodanig schriftelijk te worden vastgelegd dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Snelle levering
  30 dagen om te ruilen
  Wereldwijde leveringen
  We accepteren alle betaalmiddelen

  Customer Data

  Beste gebruikers
  Volgens de AVG-regels zijn we verplicht om u de gegevens te kunnen verstrekken die we in ons bezit hebben en die we van u hebben verkregen op ons bestelplatform.
  We zijn ook verplicht om al uw gegevens op eenvoudig verzoek te kunnen verwijderen nadat uw identiteit is geverifieerd.
  Om uw identiteit te controleren, vragen wij u uw verzoek tot toegang tot uw gegevens of verwijdering van gegevens in te dienen door een e-mail te sturen naar [email protected] met hetzelfde e-mailadres dat wordt gebruikt om verbinding te maken met dit platform.

  Louis De Poortere Store 9.1 / 10 - 407 Reviews @ Kiyoh
  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »